Пролеће

Од уметничких репродукција до ликовног стваралаштва


Преузимање комплетне презентације са SkyDrive сервиса::
Овај квиз направљен је у програму QuizRevolution. У својој бесплатној верзији траје три месеца и/или 250 играња.

ТЕМА ''ПРОЛЕЋЕ''
''ДРВО И ШУМА У ПРОЛЕЋЕ''


Почетак рада на теми: прикупљање репродукција уметничких дела (коришћење претраживача), њихов одабир, штампање (у боји), прављење изложбе у радној соби, прикупљање и одабир адекватне музике и звукова и припрема Power Point презентације која ће се користити као мотивација и у уводном делу активности.

Неке од одабраних репродукција:

Стручни текст за васпитаче


Припрема за активност из ликовног - дрво и шума у пролеће - од уметничких репродукција до ликовног стварала...                                                                                                                          


Танграм


Теоријске основе за организовање активности са танграмомПостоје три аспекта интелигенције: креативан, аналитички и практичан (функционалан).
Аутори који су истраживали интелигенцију дошли су до сазнања о постојању 7 врста интелигенција:
 • логичко-математичка,
 • лингвистичка,
 • музичка,
 • кинестетичка,
 • просторно-визуелна,
 • интраперсонална и
 • интерперсонална. 
Прве две су оне које се обично вреднују у школи, следеће три су обично повезане са уметношћу.
Настављајући истраживања аутори су додали нове врста интелигенција: емоционалну, природњачку, сексуалну и духовну интелигенцију.

Слика је преузета са адресе:
http://www.deteplus.rs/holistiko-obrazovanje/136-viestruka-inteligencija.html

Мишљење може бити конвергетно и дивергетно.
Ковергетно мишљење је логичко, оно представље тражење једног тачног решења.
Дивергетно мишљење је кретивно, оно представља изналажење више решења.

Кретивност је способност спајања постојећих, смишљања, произвођења нових идеја и решавања проблема на нов, оригиналан и маштовит начин.
Да би се постојеће појаве, појмови тј. идеје комбиновали, потребно је прво их уочити, потом их довести у међусобну везу и, напослетку, доћи до идеје, решења, или ,еуреке''.

Дивергетно мишљење није исто што и кретивност.
Дивергентно мишљење није синоним за кретивност али оно јесте од суштинског значаја за појаву кретивности. Дивергетно мишљење је способност да се схвати да има више могућих начина да се одговори на неко питање.

Према најновијој студији дивергетног мишљења од 1500 испитане деце 98% деце имали су надпросечне резултате - били су ,,генији'' дивергетног мишљења. Пет година касније исти испитаници, сада деца од 8 до 10 година, остварили су резултат по којем је надпросечне деце у тесту дивергетног мишљења било 50%. (Мање за 38%). Из података овог истраживања може се закључити:
 1. Свако има способност дивергетног мишљења.
 2. Дивергетно мишљење током година не напредује него назадује!

Особине дивергентног мишљења и кретивне интелигенције:
 • способност да се подједнако користе лева и десна страна мозга
 • спосоност креирања ,,менталних мапа'' - способност да своје мисли ,,учинимо видљивим''
 • флуентност – располагање богатством идеја, разрађивање централне идеје и ширење идеја у свим смеровима.
 • редефиниција – нова употреба симбола и садржаја, њихово повезивање на нов, инвентан начин
 • оригиналност - способност да се открију и сторе нове, необичне, оригиналне идеје.
 • асоцирање - користити способност мозга да изнова и изнова  ствара асоцијације.
 • осетљивост за проблеме – способност откривања проблема
 • флексибилност -способност да производимо различите врсте идја и прескачемо с једног приступа на други, мењамо угао посматрања, лако напуштање уходаних путева
 • елаборација – разрађивање оригиналне идеје у детаље
 • лакоћа изражавања - брзина којом преносимо нове идеје другима.
Како подстицати креативност?
 • бодрењем, манипулисањем идејама и појмовима
 • проверавањем исправности идеје
 • охрабривањем новог, изворног мишљења
 • суздржавањем од преране критике идеје као лоше или неприкладне
 • тражењем алтернативног начина решења
 • питањима типа: -Шта би било да је било другачије?
 • подстицањем деце да постављају питања
 • награђивањем неконформистичког мишљења
 • подстицањем групног решавања проблема (браинсторминг)
 Примери игара за подстицање кретивног - дивергетног размишљања (вербалне, визуалне, просторне, звуковне, логичке):
 • Вербална игра,,Настави причу''
 • Игра словима ,,Од понудјених слова направи реч'' нпр. ИГАРТ = ТИГАР
 • Стварање веза: -Шта је заједничко за човече не љути се и шах? (то су друствене игре, играју се за столом, имају таблу, имају пиуне, фигуре се могу јести, имају правила).
 • Визуелна игра: доврши започети цртеж.
 • Нова употреба симбола, покрета, појмова: Шта све можемо да радимо са штапом? Шта све може да значи пљескање рукама? Како све можемо пљескати рукама?...
 • Аудитивна игра: Различито изговарамо глас нпр. ,,а.'' Које све звуке сада чујемо? Који је најтиши звук?...
 • Логичке игре: Проблемске приче, парадокси, математички задаци.

Коришћена литература:
 ,,Моћ креaтивне интелигенције'', Тони Бузан;
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/sazetak1%20kreativnost.htm
http://www.ljiljanacuk.com/prolaz/prikazi/kreativnost/kreativnost.html
http://www.deteplus.rs/holistiko-obrazovanje/136-viestruka-inteligencija.html

Значај танграма


Танграм, у зависности начина на који га користимо, може подстаћи учење, вежбање и развој:
 • препознавања, разликовања и именовања геометријских слика;
 • просторно визуелне интелигенције
 • логичко математичке интелигенције
 • спознаје дводимензионалног простора и геометријских односа геометријских слика у равни
 • решавања проблема
 • радозналости
 • дивергентног мишљења
 • креативности
Припрема за могућу активност са танграмомУ оквиру планиране и описане активности ,,Танграм'', можемо пратити, посматрати и бележити понашања која указују на карактеристике развоја детета у домену:
 • логичко математичке интелигенције
 • просторно визуелне интелигенције
 • кретивности и дивергетног мишљења...
користећи различите технике и инструменте. Погледајте табелу могућих техника педагошког истраживања:ТЕХНИКЕ ПОСМАТРАЊА И БЕЛЖЕЊA
,,Прича о мудрацу'' или ,,Прича о настанку танграма''

Овај изванредан видео материјал се може користити као мотивација за активност са танграмом - у уводном делу активности. Како је прича на енглеком језику потребно је смањити тон и причати деци причу својим речима.
Follow ВаСпиТачИцА's board Tangram on Pinterest.

Mоја кућа, мој домДечји цртежи на тему: ,,Моја кућа и мој дом''.
Узраст деце: 6 година. Фебруар 2011.
Напомена: 
За постављање ових слика коришћен је  један веома занимљив и привлачан web2 алат. Нажалост, овај сервис је престао да ради. . То је само мали пример који нам указује да ствари које стављамо на интернет не морају да буду потпуно безбедне од уништења. Размислите о томе када све што радите стављате на различите интернет сервисе.Мени остаје да пронађем ове фотографије и поново их поставим на ову страну. Исто важи и са радовима на следећу тему:Моја мама
 
Дечји ликовни радови на тему ,,Моја мама''.
Сликање. Март 2011. Узраст деце 6 година. 

ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ